close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
loading...

بهترین درمان برای بیماریهای نشیمنگاه

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻮرﮐﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﻫﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ؟   ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻮج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ…

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻮرﮐﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﻫﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ؟

 

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻮج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﻌﺪ و ﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﻘﻌﺪ را ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺪور ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻔﻨﮑﺘﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرش، درد و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﻘﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج از ﻣﻘﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻻﭘﺲ رﮐﺘﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن، وراﺛﺖ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺳﻬﺎل ﻣﺰﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

 

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮوز ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﻮاع ﺗﻮت ﻫﺎ، اﻧﺠﯿﺮ، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ، ﮐﺪو، ﺑﻠﻮط، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻋﺪس، داﻧﻪ ﭼﯿﺎ وآﺟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ دارﻧﺪ. ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮادوﯾﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ

 

ﻓﺸﺎری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ. ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ و دﻗﯿﻘﻪ در روز در وان آب 10 . . . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﮔﺮم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺷﺎه ﺑﻠﻮط ﻫﻨﺪی 
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﻮرم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻔﺮزه 
ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﺮزه ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درد ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. درﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ 
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی رﺷﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روﺷﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﺳﮑﻠﺮوﺗﺮاﭘﯽ، ﻟﯿﺰر، ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ از راﻫﻬﺎی درﻣﺎن بواسیر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب در ﻃﯽ روز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

منبع: pdf

درباره هموروئید ,
سرو بازدید : 12 دوشنبه 07 آبان 1397 زمان : 13:18 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
مسعود روحی هستم و در زمینه درمان بیماریهای گوارشی و نشیمنگاهی فعالیت می کنم. برای اطلاع رسانی بیشتر در باره این بیمارها و فراهم کردن دسترسی بهتر بیماران به پزشکان متخصص و زبده، سایت کلینیک سامان ایجاد شده است. شما می توانید با مراجعه به سایت و شماره گیری تلفن های سایت با پزشکان متحصص این بیماریها در تماس باشید و مشکلات خودتان را با آنها در میان بگذارید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • بواسیر چیست
 • درمان بواسیر
 • درمان قطعی بواسیر
 • درمان خانگی بواسیر
 • کیست مویی چیست؟
 • علت ایجاد کیست مویی
 • علائم هموروئید
 • درمان شقاق با لیزر
 • درمان شقاق
 • درمان خانگی شقاق
 • درمان شقاق مقعدی نوزاد
 • علائم شقاق
 • شقاق مقعدی چیست؟
 • شقاق در بارداری
 • کیست مویی
 • علت ایجاد کیست مویی
 • کیست مویی در پشت
 • کیست مویی مقاوم چیست؟
 • کیست مویی بدخیم
 • کیست مویی در طب اسلامی
 • عمل کیست مویی
 • بواسیر
 • بواسیر چیست؟
 • علت بواسیر چیست
 • آیا بواسیر ارثی است؟
 • آیا بواسیر باعث سرطان می شود؟
 • تاریخچه بواسیر
 • روش های درمان بواسیر
 • آیا بواسیر درمان قطعی دارد؟
 • درمان قطعی بواسیر
 • درمان فوری درد بواسیر
 • کلینیک بیمارهای نشیمنگاه
 • هموروئید چیست
 • درمانگاه و کلینیک بیماری های نشیمنگاه
 • درمان بیمارهای مقعدی
 • دکتر بیماریهای نشیمنگاه
 • بیماریهای مقعدی
 • ورم مقعدی چیست؟
 • علت ورم مقعدی
 • ورم مقعدی
 • درمان کیست مویی با لیزر
 • هموروئید بدون خونریزی
 • اگر هموروئید درمان نشود؟
 • آیا هموروئید خطرناک است؟
 • هموروئید در بارداری
 • هموروئید خارجی — هموروئید اکسترنال
 • هموروئید داخلی — هموروئید اینترنال
 • انواع هموروئید
 • علائم هموروئید
 • هموروئید چیست؟
 • هموروئید
 • بیماری نشیمنگاه
 • انواع بیماری های مقعدی
 • بیماریهای مقعدی
 • بیماریهای مقعدی در زنان
 • بهترین دکتر بیماریهای مقعدی
 • درمان بیماریهای مقعدی
 • فوق تخصص بیماریهای مقعدی
 • شقاق
 • شقاق چیست
 • درباره شقاق مقعدی
 • شقاق مزمن
 • شقاق در کودکان
 • شقاق در بارداری
 • علائم شقاق
 • علت شقاق
 • روش های درمان شقاق مقعدی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 64
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 19
 • بازدید امروز : 24
 • باردید دیروز : 29
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 172
 • بازدید ماه : 437
 • بازدید سال : 1,160
 • بازدید کلی : 1,897